Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
545

I C 71/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: " W orzecznictwie przyjmuje się, że uznanie powództwa stanowi akt dyspozycyjności materialnej pozwanego".
Sygn. akt: I C 71/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ludmiła Dulka - Twarogowska Protokolant: st. sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 roku w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą we W. przeciwko U. O. - o zapłatę 1) zasądza od pozwanej U. O. na rzecz powoda (...) (...) z siedzibą we W. kwotę 2.136,21 zł (dwa tysiące s
Czytaj więcej»

I C 68/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2020-05-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo strony do żądania spełnienia świadczenia i żądania odszkodowania.
Sygn. akt: I C 68/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , 25 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sekr. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2015 r. w W. sprawy z powództwa : (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. przeciwko: R. O. - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Fundusz Inwest
Czytaj więcej»

I C 82/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo strony do dochodzenia realizacji zobowiązania. Warunki związane z cesją. Prawo osoby trzeciej, która przejęła zobowiązanie poprzednika prawnego w związku z zawartą umową cesji.
Sygn. akt: I C 82/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 30 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: sek. sąd. Arleta Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2015 r. w W. sprawy z powództwa : (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko: Z. S. - o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami sądowymi obciąża powoda. Sędzia M
Czytaj więcej»

I C 97/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-03-05

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Interpretacja art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 13 kwietnia 2018 o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. poz 1104) obliguje stosować do roszczeń powstałych przed 09 lipca 2018 r. dotychczasowe przepisy o przedawnieniu, jeżeli w myśl tych przepisów przedawnienie nastąpiłoby wcześniej, niż w myśl przepisów nowych.
Sygn. akt: I C 97/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekretarz Jacek Kutta po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2019 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko S. M. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 nie obciąża pozwanego S. M. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda. SSR Hanna Woźniak POUCZENIE Pozwany, przeciwko
Czytaj więcej»

I C 95/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-01-17

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zatrzymanie pojazdu za osią jezdni bez odpowiedniego i czytelnego dla innych użytkowników jezdni oznakowania stanowi przeszkodę, której kierujący z przeciwnego kierunku nie mógł się spodziewać, a zatem to kierowca zatrzymanego pojazdu ponosi winę za wypadek komunikacyjny.
Sygn. akt: I C 95/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. B. kwotę 15.560 (piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100) złotych z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 84/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2018-04-20

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Prowadzenie przez pozwanego działalności gospodarczej w oparciu o decyzje administracyjne i zezwolenia oraz w sposób odpowiadający treści tych decyzji i zezwoleń nie wyłącza automatycznie możliwości dokonania przez sąd ustaleń, czy sposób korzystania przez pozwanego ze swej nieruchomości nie zakłóca korzystania z nieruchomości sąsiednich (...)
Sygn. akt: I C 84/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sąd. Jagoda Mazur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2018 r. sprawy z powództwa: J. U. i B. U. przeciwko: (...) Sp. z o.o. w P. - o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaprzestanie naruszeń 1 nakazuje pozwanemu (...) Sp. z o.o. w P. ograniczenie immisji dźwiękowych z nierucho
Czytaj więcej»

I C 104/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2019-03-08

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wobec nieudowodnienia przez powoda umyślnego zatajenia w postępowaniu upadłościowym przez pozwaną zobowiązania jakie miała wobec powoda, roszczenie powoda nie zasługiwało na ochronę prawną.
Sygn. akt: I C 104/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekretarz Jacek Kutta po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą na M. przeciwko U. G. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 nie obciąża pozwanej obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda. SSR Hanna Woźniak ZARZĄDZENIE 1. (...) 2. (.
Czytaj więcej»

I C 115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewykazanie przez powoda, aby po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiły okoliczności skutkujące wygaśnięciem zobowiązania musi prowadzić do oddalenia powództwa przeciwegzekucyjnego.
Sygn. akt: I C 115/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Woźniak Protokolant: sekr. sądowy Jagoda Mazur po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. w Wąbrzeźnie sprawy z powództwa Z. Z. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo, 2 zasądza od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie na rzecz adwokata W. I. k
Czytaj więcej»

I C 106/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Postanowienie, które zezwala na rozwiązanie w drodze swobodnego wypowiadania umowy najmu zawartej na czas oznaczony, jest sprzeczne z natura takiego stosunku oraz z przepisem ustawy , a w konsekwencji nieważne (art. 58 § 1 i § 3 kc).
Sygn. akt I C 106/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 28 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Foksińska Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Strzelecka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) i P. M. (1) przeciwko M. G. o zapłatę I. zasądza od pozwanej M. G. solidarnie na rzecz powodów: M. M. (1) i P. M. (1) kwotę 991,02 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden z
Czytaj więcej»

I C 132/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 2016-02-15

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest zobowiązany partycypować w kosztach zarządu.
Sygn. akt: I C 132/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , 15 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Pawlikowska Protokolant: staż. Paulina Kruk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.02.2016 r. w W. sprawy z powództwa : Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w K. przeciwko: J. S. (1) - o zapłatę I zasądza od pozwanego J. S. (1) na rzecz powódki Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w K. kwotę 2.947,76(dwa
Czytaj więcej»